Hasvik IL Solidaritetsfond


Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Hasvik Idrettslag mulighet til å delta på aktiviteter med laget sitt som en ellers ikke ville kunne deltatt på grunnet private økonomiske forhold. Eksempler kan være turneringer, treningssamlinger, sosiale tilstelninger med laget eller årlig trenings- og medlemsavgift. Midler kan dekke utgifter i sin helhet eller delvis. 

Hvem kan søke? 

  • Midlene kan gå til barn og ungdom som er medlemmer av Hasvik Idrettslag inntil fylte 18 år.
  • Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Hasvik IL, eller som skal bli medlem av klubben. 
  • Trenere, lagledere, foresatte av utøvere eller andre tillitspersoner i Hasvik IL  kan søke på vegne av barnet. 

Hvem behandler søknad?

Det er opprettet et egen fondsstyre på 3 personer. Minst en er representert i hovedstyret. Søknader er høyst konfidensielle, og så langt som mulig anonymisert også ovenfor øvrig styre, som kun har et økonomisk og regnskapsmessig ansvar. 

For 2023-2024 består fondsstyret av: 

Leder: Renate Olsen. Medlemmer: Mari Gamst og Hanne Pettersen. 

Hvordan søke?

Send en e-post til solidaritetsfond@hasvikil.no med en kort redegjørelse: 

  • Hvem som søker, navn og fødselsdato.
  • Hvilken gruppe innad i Hasvik IL det gjelder for (kan være flere grupper).
  • Foresattes navn og kontaktinfo (brukes kun ved evt. spørsmål).
  • Hva man trenger støtte til, samt beløp. (F.eks. kontingent, treningsavgift, egenandeler og/eller andre ting)

Søknader blir behandlet fortløpende, med svarfrist normalt innenfor en måned. 

Bevilgede beløp betales som hovedregel fra HILs solidaritetsfond til lagskonto for det respektive medlemmet. 


Last ned Vedtekter HIL solidaritetsfond